Algemene voorwaarden


 Voedingstraject

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Gewichtsconsulent/voedingscoach: Brenda de Bijl

 

Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulent/voedingscoach advies en begeleiding verleend wordt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.

 

Verwijzer: degene (meest waarschijnlijk arts of specialist) door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent/voedingscoach is verwezen.

 

 Artikel 2: Algemeen

 

De gewichtsconsulent/voedingscoach geeft advies aan de cliënt aan de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van locatie wordt de cliënt onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.   Indien Brenda de Bijl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brenda de Bijl, Gewichtsconsulent/voedingscoach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 Artikel 3: Basis voor behandeling

 

De gewichtsconsulent/voedingscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent/voedingscoach de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De gewichtsconsulent behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien de gewichtsconsulent dit nodig acht. De cliënt regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien Brenda de Bijl, Gewichtsconsulent/voedingscoach tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de opdrachtgever (tussentijds) een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan worden de resterende consulten en de daarvoor gereserveerde arbeidstijd volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 Artikel 4: Verhindering

 

Alternatieve formulering: Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Inzake afspraken op een maandag of een werkdag volgend op één of meerdere feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00u op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00u op de voorafgaande vrijdag. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulent/voedingscoach gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Tarieven

 

Cliënt is aan de gewichtsconsulent verschuldigd een honorarium, dat wordt vermeld op de website. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is de gewichtsconsulent gerechtigd daarboven een honorarium (al dan niet per gewerkte tijdseenheid) in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan.

 

De door de gewichtsconsulent/voedingsconsulent vermelde tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden. Eventuele extra kosten worden te allen tijde aan de cliënt medegedeeld. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari herzien; de gewichtsconsulent/voedingscoach is voorts gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij cliënt en de gewichtsconsulent/voedingscoach hierover expliciet andere afspraken hebben gemaakt.

 

Het honorarium van gewichtsconsulent/voedingscoach is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Cliënt is gehouden aan de gewichtsconsulent/voedingscoach een door gewichtsconsulent/voedingscoach in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer de gewichtsconsulent zulks verzoekt.
De gewichtsconsulent heeft, telkens wanneer door haar een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment, dat cliënt het voorschot aan de gewichtsconsulent heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 

 Artikel 6: Betaling

 

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulent/voedingscoach per bank te geschieden  voor aanvang van het af te nemen pakket. Bij afname van losse consulten dient er binnen 30 dagen na afloop van het betreffende consult betaald te worden, contant of per bank.  Indien een afwijkende termijn voor betaling wordt overeengekomen, en cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en is – zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de gewichtsconsulent/voedingscoach.

 

Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt  te eniger tijd aan de gewichtsconsulent verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de gewichtsconsulent bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent/voedingscoach uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt is zelf verantwoordelijk om de betaalde factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

 Artikel 7: Gegevens en informatie

 

De gewichtsconsulent/voedingscoach is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door de gewichtsconsulent/voedingscoach verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door gewichtsconsulent/voedingscoach gewenst, heeft verstrekt aan de gewichtsconsulent/voedingscoach. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. De gewichtsconsulent/voedingscoach heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

 

Cliënt is gehouden gewichtsconsulent/voedingscoach onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gewichtsconsulent/voedingscoach verstrekte gegevens en informatie.

 

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

 

 Artikel 8: Intellectueel eigendom

 

De gewichtsconsulent/voedingscoach behoudt ten alle tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurd wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de cliënt aan de gewichtsconsulent/voedingscoach.

 

 Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 

De gewichtsconsulent/voedingscoach heeft het recht de overeen gekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

 Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

Het advies van de gewichtsconsulent/voedingscoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Elke aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent/voedingscoach ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent/voedingscoach.

 

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is voorts beperkt tot het hoogste van (i) het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de gewichtsconsulent/voedingscoach afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van de gewichtsconsulent, en (ii) het bedrag gelijk aan drie maal het bedrag aan honorarium (excl. omzetbelasting) dat door de gewichtsconsulent/voedingscoach in rekening is gebracht aan de cliënt.

 

De gewichtsconsulent/voedingscoach is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die samenhangt met het handelen of nalaten van een door de gewichtsconsulent/voedingscoach (al dan niet op verzoek van de cliënt) ingeschakelde derde / hulppersoon.

 

 De gewichtsconsulent/voedingscoach is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect, en cliënt vrijwaart de gewichtsconsulent/voedingscoach tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Cliënt vrijwaart de gewichtsconsulent/voedingscoach in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van of samenhangt met het door cliënt aan de gewichtsconsulent/voedingscoach onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

 

De gewichtsconsulent/voedingscoach is niet verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit een bezoek van de cliënt aan de gewichtsconsulent/voedingscoach op welke locatie dan ook.

 

De gewichtsconsulent/voedingscoach is niet verantwoordelijk voor schade die zij niet bewust veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van de cliënt, zowel op praktijkadressen als bij huisbezoeken.

 

Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan aanhangig zijn gemaakt.

 


 

Algemene voorwaarden

 

Bootcamp

 

 

 

Artikel 1: De overeenkomst

 

De Ondernemer: Eat Just a way of life, Van Rijswijkstraat 26, Cromvoirt die een overeenkomst sluit betreffende sportieve activiteiten of op gebied van (voeding)adviezen.

 

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot sportieve activiteiten en of (voeding)adviezen.

 

Sportieve activiteiten: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

 

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van sport activiteiten en of (voeding)adviezen.

 

1.1             De overeenkomst komt tot stand door aanmelding via de website, app of email aan EAT Just a way of life met het verzoek voor deelname.

 

 

 

1.2             Deelname van de lessen is volledig voor eigen risico van de deelnemer.  Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen  mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

 

1.3       Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. Gedurende een bedenktijd van een week na aanmelding heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen.

 

1.4         Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de sportfaciliteiten.

 

 Artikel 2:             Betaling

 

2.1         De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld binnen 14 dagen middels een bankoverschrijving te voldoen aan EAT Just a way of life of anders vermeld.

 

Bij niet of niet-tijdige betaling heeft EAT Just a way of life het recht om de deelnemer de invorderings- en incassokosten te verhalen. Voorkeur heeft het om de directie te contracteren voor een betalingsherinnering.

 

 2.2       Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 

2.3         Het verschuldigde bedrag mag indien nodig na overeengekomen in 2 termijnen worden geïncasseerd.

 

2.4         In de zomervakantie is EAT Just a way of life gedurende 4 weken gesloten. Deze lessen kunnen worden ingehaald op een ander tijdstip.

 

 

 

Artikel 3: Uitsluiting

 

 

 

3.1         EAT Just a way of life heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

3.2       EAT Just a way of life heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 4: Gemiste lessen

 

 

 

4.1         Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald tot maximaal 1 maand na het afgesproken traject.

 

 

 

4.2         Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

 

 

 

4.3         Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met EAT Just a way of life. In overleg met de directie wordt een bevriezing van het lidmaatschap voorgesteld.

 

 

 

4.4         Bij afwezigheid of ziekte dient de deelnemer zich 24 uur van te voren af te melden. Wanneer de deelnemer zich niet 24 uur van te voren afmeld kan de gemiste les niet worden ingehaald.

 

 

 

 

 

Artikel 5: Annulering door EAT Just a way of life.

 

 

 

5.1         EAT Just a way of life heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of lesactiviteiten te wijzigen.

 

5.2         EAT Just a way of life heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 6: Wijzigingen

 

 

 

6.1         EAT Just a way of life  behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

 

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

 

 

7.1         EAT Just a way of life verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

 

7.2         EAT Just a way of life is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei  vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

 

 

 


Artikel 8:
Toepasselijkheid en geschillen

 

 

 

8.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met EAT Just a way of life betreffende deelname aan de lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel van advisering in de ruimste zin van het woord.

 

 

 

8.2         Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door EAT Just a way of life.

 

 

 

8.3         Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de omgeving van de vestiging van EAT Just a way of life behoudens hogere voorziening.

 

 

 

8.4         Bij gevallen waarin het algemene reglement niet voorziet beslist EAT Just a way of life.

 

 

 

Artikel 9: Opzegtermijn

 

 

 

9.1         Er geldt geen opzegtermijn voor het stoppen van het afgesproken traject. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per e-mail of per whatsapp.

 

 

 

EAT Just a way of life stuurt u (binnen een week) een bevestiging met de einddatum van het te volgen traject. Neem contact op met EAT Just a way of life wanneer u geen ontvangstbevestiging heeft gehad.

 

 

 

9.2         Na opzegging is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

 

 

 

9.3         De duur van een lidmaatschap is minimaal 8 weken.

 

 

 

Artikel 10: Prijs en prijswijzigingen

 

10.1       Het totale bedrag voor het trainingstraject wordt vooraf overeengekomen.

 

10.2       Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand aan het nieuwe traject genoegzaam bekend gemaakt. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 10.2 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 10.3.

 

 

 

Artikel 11: Klachten

 

 

 

11.1       In geval van klachten m.b.t. EAT Just a way of life dient de deelnemer zich altijd te wenden tot EAT Just a way of life.

 

 

 

11.2       De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en hiernaar te handelen. De klanten van EAT Just a way of life hebben allemaal hun eigen doelstelling met welke ze komen om te bewegen of te onthaasten.

 

 

 

Artikel 12: Huisregels

 

 

 

Om het bezoek voor plezierig te maken heeft EAT Just a way of life een aantal huisregels opgesteld. U wordt geacht deze huisregels te kennen en toe te passen. 

 

 

 

Artikel 13: Tot slot

 

 

 

13.1       Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van EAT Just a way of life te accepteren.

 

 

 

13.2       Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen EAT Just a way of life en de deelnemer.

 

 

 

13.3       Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.        

 

Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 

 

12. Huisreglement Artikel 12: huisregels

 

 

 

12.1 Kom op tijd.

 

12.2 Heb verantwoordelijkheid voor eigen lichaam en werk binnen eigen grenzen. Met betrekking tot blessures of andere lichamelijke klachten, raadpleeg behandelend arts voor wat wel en niet mag.(Een Bootcamp Training is intensief en blessuregevoelig). Consumenten dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts.

 

12.3 Geluid uit van uw mobiele telefoon.

 

12.4 Wij raden u aan waardevolle spullen thuis te laten.

 

12.5 Het meenemen van dranken is alleen toegestaan in afsluitbare bidon of fles. Het is niet toegestaan te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken binnen EAT Just a way of life. Ook deelname aan de lessen onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen en

 

12.6 als doping aangeduide middelen is niet toegestaan.

 

12.7 De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Bij gebruik van een gehuurde indoor sportruimte wacht u op instructies van de ondernemer of aangestelde medewerkers voordat u aan de materialen komt. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer u schade toebrengt aan de gehuurde ruimte en materialen.

 

12.8 De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres en telefoonnummer tijdig schriftelijk of per app aan de Ondernemer mede te delen.

 

12.9 EAT Just a way of life is gedurende de zomervakantie 4 weken gesloten. Eventueel gemiste lessen door vakantie kunnen ingehaald worden.

 

12.10 De Consument verklaard dat hij/zij voor trainingen een eigen risico verzekering heeft afgesloten of af zal sluiten. Of dat hij/zij zodanig genoegzaam verzekerd is voor een

 

12.11 eventueel ongeval (inzake materiële, lichamelijke of geestelijke schade).

 

12.12 EAT Just a way of life is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade bij het gebruik van een indoor sportruimte.

 

12.13 EAT Just a way of life is niet aansprakelijk voor eventuele in of na de les opgedane schade, letsel, diefstal, alles in de ruimste zin van het woord en ook waarin deze tekst niet voorziet.

 

12.14 EAT Just a way of life behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

12.15 Afmelden voor een les geschied 24 uur van te voren. Helaas kan de les bij afmelding binnen 24 uur niet worden ingehaald.

 

 

 

De deelnemer verklaard kennisgenomen te hebben van onderstaande voorwaarden.